Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten van harte uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op vrijdag 15 maart 2018 om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Hotel Café Restaurant De Post (voorheen It Fryske Hynder), Doelhof 3 te Aldeboarn.

Agenda
1.    Opening
2.    Mededelingen en ingekomen stukken
3.    Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2018
4.    Jaarverslag
5.    Financieel Jaarverslag (penningmeester)
6.    Verslag van de Kascontrolecommissie
7.    Benoeming nieuw lid van de Kascontrolecommissie
8.    Vaststellen contributie
9.    Bestuursverkiezing
    Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Aerts
    Verkiesbaar1): Coby Kruis
10.    Evaluatie Fokdag 2018 en bespreking fokdag 2019
11.    Winteractiviteiten
12.    Wat verder ter tafel komt
13.    Rondvraag
14.    Sluiting

1)    Genoemde kandidaat wordt voorgedragen door het bestuur. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Bart Aerts (bart@itfryskegreidhynder.nl; tel. 0512 461 007; mobiel 06 511 85 374)
Het bestuur heeft de Hinke v/d Werf  bereid gevonden om na afloop van de vergadering een presentatie te houden over haar avonturen te paard tijdens de Mongol Derby in Mongolië. Een race van duizend kilometer binnen 7 dagen over de steppes van Mongolië op Mongoolse paarden. De 28 – jarige verpleegkunde docent aan de Hanze Hogeschool deed het en komt haar belevenissen vertellen d.m.v. foto’s en film.
U komt toch ook genieten van het reisverslag en de avonturen, die Hinke tijdens haar tocht te paard heeft beleefd! Wij hopen u en uw huisgenoten op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.
Onderstaande documenten zijn in pdf en worden gedownload zodra u op de link klikt.

– Uitnodiging
– Notulen 9 maart 2018
– Jaarverslag 2018
– Exploitatie rekening 2018 en begroting 2019